Τίτλος προγράμματος: Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP).

Η οικονομική ανασφάλεια και οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα της κρίσης έχουν συσχετισθεί με αύξηση της μείζονος κατάθλιψης και των αυτοκτονιών. Οι ασθενείς με χρόνια σωματικά νοσήματα θεωρούνται ευάλωτη ομάδα, καθώς περίπου 25-30% παρουσιάζουν επίσης υψηλό άγχος και κατάθλιψη, που συνδέονται με επιδείνωση της υγείας και αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας. Συχνά, δεν δίνεται η αρμόζουσα προσοχή στις συναισθηματικές αυτές δυσκολίες.

Πολλοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες έχουν συνδυαστεί με την κατάθλιψη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται επίσης μια γενετική προδιάθεση. Σκοπός του προγράμματος είναι να προτείνει ψυχοκοινωνικές στρατηγικές παρέμβασης με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κατάθλιψη των ευάλωτων ασθενών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, μέσω ενός προγράμματος συνδυασμένης βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας. Η έρευνά μας έχει σχεδιαστεί να εφαρμοστεί σε τρείς φάσεις:

  1. Στη Φάση 1 θα συλλέξουμε πληροφορίες από 450 συμμετέχοντες, 300 ασθενείς με 3 χρόνια νοσήματα: διαβήτη, ρευματικά νοσήματα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 150 θεωρούμενους υγιείς. Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης ανάλυση του σχετικού με την κατάθλιψη γενετικού υποστρώματος. 
  2. Στη Φάση 2 θα αναπτύξουμε έναν κανόνα κλινικής πρόγνωσης για την ταυτοποίηση εκείνων που είναι ανθεκτικοί ή αυξημένου κινδύνου για μείζονα κατάθλιψη. Η φάση αυτή θα εστιάσει στην επίδραση της πρόσφατης κρίσης στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής ευάλωτων υπο-πληθυσμών, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της μελέτης του γενετικού υποστρώματος.
  3. Στην Φάση 3 θα αναπτύξουμε πιλοτικά μια χαμηλής έντασης παρέμβαση, σχεδιασμένης ειδικά για χρήση σε συνδυασμό με τον κλινικό κανόνα πρόβλεψης, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τη νόσο τους και την κρίση καλύτερα.
hope

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στο να ταυτοποιήσει τους περισσότερο ευάλωτους στην κρίση ασθενείς αναφορικά με τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και να δείξει τα οφέλη μιας ήπιας παρέμβασης βασισμένης στον κλινικό κανόνα πρόβλεψης.
Προσδοκία της ερευνητικής ομάδας είναι τα αποτελέσματά μας να συμβάλλουν στην κλινική πράξη και στην χάραξη πολιτικής υγείας.

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».