Στόχοι και Σκοποί

Πρωταρχικός σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε ψυχοκοινωνικές στρατηγικές για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη στους περισσότερο επηρεαζόμενους από την ισχύουσα Ελληνική κοινωνική και οικονομική κρίση ευάλωτους ασθενείς με τρεις χρόνιες σωματικές παθήσεις, μέσω ενός προγράμματος εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.

  1. Να εκτιμηθούν η επικράτηση της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής (ΜΚΔ) και οι προγνωστικοί παράγοντες αυτής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ρευματολογικές παθήσεις και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καθώς και σε δυνητικά υγιείς συμμετέχοντες,
  2. να αναπτυχθεί ένας «κανόνας κλινικής πρόγνωσης» που θα προσδιορίσει τους ασθενείς με χρόνιες καταστάσεις οι οποίοι είναι ευάλωτοι στην τρέχουσα Ελληνική κρίση αναφορικά με την ανάπτυξη της ΜΚΔ,
  3. να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα έναντι της ΜΚΔ και
  4. να αναπτυχθεί μια παρέμβαση η οποία θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και θα αποτρέψει τη ΜΚΔ στην περίοδο της τρέχουσας ύφεσης.
eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».