Βασικοί παράγοντες

Υπάρχουν 4 βασικοί παράγοντες που υποστηρίζουν αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα:

1. Υψηλή ψυχολογική νοσηρότητα που σχετίζεται με μακροχρόνιες παθήσεις
Υπάρχει μεγάλη ψυχολογική νοσηρότητα που σχετίζεται με κάθε μία από τις τρεις καταστάσεις τις οποίες έχουμε επιλέξει να μελετήσουμε. Για παράδειγμα, τα ποσοστά κατάθλιψης σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι 2.5 φορές υψηλότερα από την ομάδα ελέγχου (47), και η παρουσία του διαβήτη διπλασιάζει τις πιθανότητες συννοσηρότητας της κατάθλιψης σε σύγκριση με την απουσία διαβήτη (48). Υπάρχει παρόμοια απόδειξη για την υψηλή ψυχολογική νοσηρότητα σε ρευματολογικές διαταραχές (49, 50), συμπεριλαμβανομένων προηγούμενες έρευνες του Επιστημονικά Υπευθύνου [16,18,31,34,51,53,56,88].

2. Φτωχής υγείας αποτελέσματα που σχετίζονται με ψυχολογικά συμπτώματα
Η παρουσία των ψυχολογικών συμπτωμάτων σε μακροχρόνιες παθήσεις σχετίζονται με αποτελέσματα φτωχής υγεία και στις τρείς καταστάσεις. Η κατάθλιψη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην HRQoL στη ΧΑΠ (51), το διαβήτη (52) και τις ρευματολογικές διαταραχές [21,3150,51]. Στο διαβήτη, η κατάθλιψη έχει συνδεθεί με φτωχότερη φροντίδα του εαυτού (53), και ένα στυλ αυτοθυσία σχετίζεται με κακή συμμόρφωση στη θεραπεία [14].

3. Αύξηση των δαπανών υγείας που σχετίζονται με την ψυχολογική νοσηρότητα
Η παρουσία των ψυχολογικών συμπτωμάτων σχετίζονται με την αυξημένη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και των δαπανών στις χρόνιες σωματικές παθήσεις και τα άτομα με καταθλιπτική διαταραχή είναι δύο φορές πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών από εκείνα χωρίς κατάθλιψη (54). Στο διαβήτη, η συνολική δαπάνη υγείας είναι 4.5 φορές μεγαλύτερη για τα άτομα με κατάθλιψη από ότι για εκείνα που δεν έχουν κατάθλιψη (55).

4. Η θεραπεία της κατάθλιψης βελτιώνει την πρόγνωση
Στο διαβήτη, η θεραπεία της κατάθλιψης προκαλεί μια βελτίωση των συμπτωμάτων χωρίς επιπρόσθετο συνολικό κόστος, καθώς οι οικονομίες πραγματοποιούνται από μειώσεις σε ιατρικά έξοδα του ασθενούς και άλλες μορφές ιατρικής περίθαλψης (56). Βελτιωμένη φροντίδα του εαυτού του διαβήτη μειώνει επίσης το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης (57).

Προς το παρόν, έχουμε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι ασθενείς με χρόνιες σωματικές παθήσεις αναπτύσσουν μείζονα κατάθλιψη, και ποια είναι η επίπτωση των κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων και τους συγκεκριμένους λόγους για αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες της ψυχικής υγείας των ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα σπανίως αντιμετωπίζονται κατάλληλα και έγκαιρα.

Προστιθέμενη αξία

Θα αναπτύξουμε και θα δοκιμάσουμε ένα «κανόνα κλινικής πρόγνωσης» για τον εντοπισμό ασθενών με μακροχρόνιες παθήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο για την ανάπτυξη μιας μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

Θα κερδίσουμε την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ΜΚΔ και εκείνων που είναι συγκεκριμένα με την ασθένεια στην εποχή της τρέχουσα ύφεσης. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων που μειώνουν τον κίνδυνο για την ΜΚΔ και ενισχύουν την ανθεκτικότητα στην ΜΚΔ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα αντιμετωπίσουμε αμέσως τη βοήθεια που χρειάζεται από πολλούς ασθενείς με μακροχρόνιες παθήσεις οι οποίοι προσδιορίζονται ως καταθλιπτικοί σε έλεγχο ρουτίνας.

Θα αναπτύξουμε μια πιλοτική χαμηλής έντασης παρέμβαση που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον εμπεριστατωμένο κανόνα κλινικής πρόβλεψης με σκοπό να προωθήσει την αυτοδιαχείριση στα χρόνια σωματικά νοσήματα.

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».