Πλάνο Έρευνας

Το εννοιολογικό περιεχόμενο της παρούσας έρευνας που θα καθοδηγεί τις προσπάθειές μας ώστε να στοχεύσουμε στις περισσότερο κατάλληλες παραμέτρους για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών στρατηγικών ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα που ακολουθεί:

eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».