Ηθικά Ζητήματα

Υπάρχει η έγκριση του ερευνητικού προγράμματος από την επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου [ASSERT-DEP: (17459/2015)].

Η προστασία των δεδομένων

Θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ισχυροί, τυποποιημένοι μηχανισμοί σε εφαρμογή, για ασφαλή και εμπιστευτική μεταχείριση και την προστασία όλων των μορφών των δεδομένων που προκύπτουν από αυτό το πρόγραμμα.

Οι κύριες ανησυχίες μας σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνουν: α) την ανίχνευση σοβαρής ψυχολογικής δυσφορίας σε ορισμένους ασθενείς και την κατάλληλη διαχείριση της εν λόγω δυσφορίας για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη β) το άγχος σε ορισμένους ασθενείς με μακροχρόνιες καταστάσεις που μπορεί να έχουν απορίες σχετικά με ψυχοκοινωνικά θέματα δεν έχουν σχέση με τη διαχείριση της κατάστασής τους (η προηγούμενη εμπειρία μας προτείνει ότι αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο πρόβλημα που παρέχει σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τη φύση της έρευνας).

Θα δημιουργήσουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενών που χρειάζονται επείγουσα πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αν και οδυνηρό για τα άτομα κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου χωρίς το ερευνητικό έργο, οι ασθενείς που παρουσιάζουν έντονη δυσφορία και μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο αυτοκτονίας μπορεί να μην ανιχνευθούν από τις συνήθεις υπηρεσίες. Θα παρακολουθούμε προσεκτικά ενδεχόμενα μειονεκτήματα του ερευνητικού προγράμματος, και θα διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που βιώνουν ανεπιθύμητες ενέργειες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και την πρόσβαση σε βοήθεια.

Download the approval of Ioannina Hospital Download the approval of Ioannina Hospital Μέγεθος αρχείου: 354 KB
eea-grants gget

Το έργο: «Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)» εντάσσεται στην πράξη«ΕΟΧ GR07/3767" και συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».